IT Service Management


IT Service Management houdt zich bezig met het inrichten, managen en verbeteren van de ICT-dienstverlening aan uw interne of externe klanten. Een belangrijke standaard die hierbij wordt gebruikt is het ITIL raamwerk. De beheerprocessen zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Ik ga graag een persoonlijke en duurzame relatie met u aan. Binnen deze samenwerking zal ik voor u zoveel mogelijk proces-zorgen uit handen nemen zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten. Ik kan hierbij putten uit veel kennis en ruim 25 jaar ervaring op het gebied van ICT beheer, opgedaan bij het managen, standaardiseren en optimaliseren van diverse beheerprocessen van internationale organisaties met zeer complexe ICT-omgevingen.

Ik ben flexibel en kan maatwerk leveren om uw specifieke beheerprocessen te ondersteunen. Als procesmanager kan ik voor u onder andere de verantwoordelijkheid voor een procesbeschrijving, met daarin procesketen, processtappen, werkafspraken en rapportage-items op me nemen. Ook kan ik bijvoorbeeld zorgdragen voor een beheerplan, met daarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden, RACI en overlegstructuur.

Ik sta garant voor kwaliteit door dit te borgen in duidelijke en meetbare targets en hierover te rapporteren. Ik realiseer me hierbij dat het voor elke onderneming – van klein tot groot – van het grootste belang is dat de aanwezige ICT-dienstverlening en voorzieningen stabiel en betrouwbaar moeten zijn en moeten blijven.

Binnen het kader van de ICT-dienstverlening kan ik u ondersteuning bij de volgende beheersprocessen leveren:Incident Management
Het Incident Management proces zorg voor een zo snel mogelijk herstellen van uw dienstverlening naar het normale niveau, zoals vastgelegd in de SLA, met zo min mogelijk gevolgen voor de zakelijke activiteiten uw bedrijf en gebruikers. Daarnaast is het van belang dat Incidenten optimaal worden geregistreerd, zodat het proces gemeten en verbeterd kan worden en over het proces gerapporteerd kan worden.
Problem Management
Het doel van het Problem Management proces is minimaliseren van het negatieve effect van verstoringen in uw ICT-infrastructuur of uw bedrijfsproces door enerzijds reactief te zoeken naar de oorzaak van eerder voorgekomen incidenten en door anderzijds proactief incidenten te voorkomen door te zoeken naar de oorzaak van eerder voorgekomen incidenten. In beide gevallen zullen voorstellen worden geïnitieerd om de situatie te verbeteren of te corrigeren.Change Management
Het doel van Change Management is het gecontroleerd, efficiënt en zorgvuldig doorvoeren van hard- en software wijzigingen via gestandaardiseerde methodes, processen en procedures met een zo gering mogelijke kans op incidenten of negatieve impact op de kwaliteit van uw diensten. Belangrijk onderdeel van Change Management is het identificeren, kwantificeren, beheren en beperken van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen.Configuration Management
Configuration Management draagt zorg voor het registreren en bijhouden van informatie over de productiemiddelen en ICT- diensten van uw organisatie in een Configuration Management Database (CMDB), met als doel het leveren van accurate informatie en documentatie daarover, ter ondersteuning van de andere Service Management processen.IT Service Continuity & Disaster Recovery Management
Het IT Service Continuity Management proces zorgt er voor dat in geval van een calamiteit de gevolgen hiervan voor de IT-dienstverlening beperkt blijven tot een met u als klant overeengekomen niveau en bestaat voornamelijk uit het opstellen, onderhouden, implementeren en testen van uitwijkplannen, en het nemen van voorzorgsmaatregelen.